lunes, 29 de junio de 2015

lunes, 15 de junio de 2015

DÚBIDAS FAMILIAS : ACOSO ESCOLAR


Interesante vídeo con entrevista a Rosario Ortega, que explica o acoso escolar e contesta a preguntas das persoas que escoitaron a súa charla. Moi cercana nas súas aclaracións, axuda a resolver dúbidas de familias.Fonte: Blog de  Jesús hernández http://creaconlaura.blogspot.com.

TORPEZA MOTORA PAUTAS FAMILIAS

O Trastorno Específico do desenvolvemento psicomotor inclúe o Trastorno desenvolvemento da  Coordinación, a torpeza motora, dispraxia .
A súa característica é o retraso no desenvolvemento da coordinacción dos
movementos sen que exista un retraso intelectual ou un tratorno neuróloxico e non cumple os criterios de Trastorno xeralizado do desenvolvemento.
A  detección temperá é impotante para favorecer a súa evolución sobre todo cando ten dificultades comórbidas.
Os nenos, nenas que teñen esta Torpeza-motora para o desenvolvemento da vida diaria, actividades escolares e actividades deportivas adoitan ter problemas de relación e emocionais.
Síntomas
Na idade infantil
- Dificultade para o control esfínteres.
- Ensuaciase moito ao comer.
- Dificultades para montar en triciclo, xogar a pelota.
- Retraso na linguaxe.
Idade Escolar
- Tropeza con frecuencia coas cousas e persoas.
- Dificultades para saltar.
- Falta definición na lateralidade.
- Caenlle obxectos con frecuencia.
- Dificultades para falar coa velocidade e ton axeitados.
- Dificultades de relación cos outros nenos.
- Dificultades para abotoarse, cremalleiras, broches.
- Dificultades para xogos de coordinación ollo-man.
- Tarda tempo en escribir pola dificultade para collelo lapis e para facer o trazado das letras.
- Evita os deportes, as clases de Educación física.
- Cústalle seguir as instruccións.
Consellos para os pais e nais na casa
1- Intercambio de información coa escola.
2- Favorecer a actividade física.
3- Utilizar puzzles, para desenvolver a percepción visual, espacial.
4- Utilizar adaptadores para os lapis, ter distintos bolígrafos, para motivar ao neno,
 nena e favorecer a súa motricidade fina.
5- Empregar teclados para escribir.
6- Apps para favorecer a motricidade fina.
7- Axustar espectativas dos seus fillos, fillas entendendo que vai a desenvolver habilidades de autonomía, máis tarde que os compañeiros da súa idade.
8- Eloxie os seus esforzos.

Fonte:
Understood.org. 

TORPEZA MOTORA

A dispraxia é un trastorno que presenta importantes problemas de coordinación e que non ter que ver coa intelixencia.
Cando estes problemas de coordinacción interfiren na vida académica e no seu desenvolvemento social, falamos de Síndrome do neno torpe ou Dispraxia.
Estímase co o 6%  dos nenos, nenas entre 5 e 11anos sofren Dispraxia en maior ou menor incidencia.

Non tende a empeorar co tempo, pero mantense na idade adulta senón se trata.
Os síntomas están presentes xa dende a etapa temperá na vida do neno pero soe diagnosticarse a partir dos 5 anos.

Características da torpeza motora que presenta:
- Empregan os uteis, tesoiras, coitelos, lápis, etc. de maneira inadecuada.
- Presentan dificultades para manexar obxectos: pelotas, xogos de construcción.
- Son máis frecuentes as alteracións das praxias, movimientos ou accións planificadas cun fin determinado que coa repetición se automatizan.
- A falta de habilidade manual tamén se presenta no debuxo e na escritura.
- Pode expresarse en forma de dislalias e trastornos articulatorios.
- Pode manifestar hipotonía muscular (flacidez).
- Trastornos do esquema corporal, incapacidade para recoñocer partes do corpo, para lograr a lateralidade.
Resultado de imaxes para torpeza motoraAs habilidades afectadas pola Dispraxias abarcan:

1 Comunicación- dificultades en diferentes aspectos da fala. Problemas para pronunciar, para expresar ideas, tamén pode ter para axustar o ton de voz.

2 Habilidades emocionais e condutuais- adoitan comportarse de maneira inmadura, esto fai que teña problemas de relación cos iguais e xenéralle ansiedade cando vai facéndose maior.Tamén a dificultade cos deportes perxudica a súa autoestima e as habilidades sociais.

3 Académicas- os alumnos con dispraxia teñen dificultades para escribir con rapidez. esto fai que teñan problemas cando tomen apuntes, para rematar as probas a tempo. Os nenos, nenas que teñan dificultades na fala tamén terán presentarán problemas na lectura, na ortografía.

4 Habilidades xerais da vida- dificultades en tarefas diarias que proporcionan autonomía.

As veces estas dificultades están asocidas a outras problemas  de atención e aprendizaxe como Dislexia, Discalculia, Disortografía, TDAH, etc.

Precisa un programa  personalizado . O desenvolvemento de competencias específicas tanto de locomoción, motricidade global e motricidade fina, se está afectada a fala o traballo coa Logopeda. Tamén  unha terapeuta ocupacional se é preciso.

               
        

Fonte: http://faros.salud

           Understood.org

jueves, 4 de junio de 2015

TOLERANCIA CERO


En educación hai que ter preparados modelos de acción, non improvisar en problemas complexos coma este.
No acoso hai 3 protagonistas : o acosador, o acosado e os observadores e hai que ter actuacións para os tres protagonistas implicados.
Medidas educativas para : O acosador facelo cambiar a súa conduta, a acosado apoialo e aos observadores facelles ver que coa súa actitude poden facer cambiar moito as cousas e que esto non suceda.
Con respecto aos protocolos, hai que ter claro as responsabilidades de cada quen:
A dirección, O Claustro, O titor, o mestre da súa aula, O Departamento de Orientación. Alumnos, Pais e nais, Administración Educativa.

Un programa que ten resultados exitosos Kiva (Finlanida) se centra no grupo que é onde están os espectadores que coa súa actitude están a valorar que non ten importancia o que esta a pasar, esto fai que se convirtan en apoios ao agresor. O Obxectivo concienciar das accións do grupo e defender e apoiar a vítima.No artigo de Ana Jack Torres na Prensa en la escuela de la Voz de Galicia.
Sinala o difícil de detectar e complicado de demostrar que é o acoso escolar .
Este amarga os anos escolares da vítima e condiciona o seu equilibrio psicolóxico.
Accións fundamentais: Sensibilizar e informar.
As familias teñen moto que aportar xa que son elas as que ofrecen ao seus fillos, fillas os primeiros modelos de comportamento social.
para ler o artigo completo: prensaescuelaEstos dous artigos dannos unha visión do complexa que é a situación de acoso, polo número de implicados na situación que teñen que estar concienciados do problema e remar na mesma dirección, coa mesma actitude para facerlle fronte.

sábado, 30 de mayo de 2015

Guía Trastornos de Conduta


Guía de Intervención educativa. Aragón.
abarca os capítulos:
1. Os trastornos de conduta na etapa escolar
1.1 Panorama xeral
- Consideracións previas.
- Definición e clasificación.
- Epidemioloxía.
- Factores de risco e protectores.
- Modelos psicolóxicos explicativos.
1.2 Reflexións sobre os trastornos de conduta.
1.3 O modelo de Intervención: A perspectiva condutual de sistemas
2. Intervención psicopedagóxica nos tratornos de conduta.
2.1 Condutas disruptivas. Alumnos con trastornos de conduta e intervención educativa.
2.2 Protocolo de intervención psicopedagóxica
2.3. Conclusións
3. Anexos
3.1 Entrevista co titor.
3.2 Entrevista familiar.
3.3 instrumento de avaliación do alumno.
3.4 Instrumento de avaliación familiar.


Portada Trastornos conductaA finalidade principal desta guía e proporcionar un protocolo par a intervención na escola.
Edita Gobierno de Aragón. Departamento de Educación Cultura y Deporte.
Grupo de Trabajo Coordinador Angel García Romera.
Ano 2011
jueves, 21 de mayo de 2015

MINDFULNESS PARA NENOS E NENAS


Entrevista a Eline Snel, formadora de Mindfulness (atención consciente) para nenos e nenas.
Eline explica como se pon en práctica e comenta o seu libro. "Tranquilos e Atentos como una rana" que é un libro para pais e nais con fillos,fillas de 5 a 12 anos de idade.

Cada sesión consiste nunha historia, nuns exercicios que chama de atención e outros que chama de movimiento consciente.
 O primeiro día da semana a sesión duraría :
 10 a 30  minutos de 4 anos a 8 anos, 30-40 de 8 anos a 12 anos,  40-50   partir de 12 anos. 
Os catro días restantes serían de 10 minutos as sesións.
A maioría dos nenos e nenas gústanlle estas sesións e comentan : que adoitan enfadarse menos, teñen máis confianza en se mesmos, pelexan menos e concentranse mellor.
As nais comentan : que están máis calmados, que non lle dan tantas voltas as cousas e que están máis seguros de se mesmos.


eline-snel-interlaken

Os mestres que o seguiron sinalan que atópanse menos estresados e máis atentos nas súas reaccións cara aos demais.
Para os pais e nais, aconsella:  escoita, escoita a os teus fillos, fillas. 
Intenta ser tan aberto como poidas, para captar os sentimentos máis sutiles, pensamentos, anhelos e expectativas.

outros enlaces sobre o tema:
mindfulness para mejorar las calificaciones en Matemáticas
7 maneras divertidas de practicar mindfullness con niños