Páginas

Datos personais

Moaña, Pontevedra, Spain
Orientadora en varios centros de Educación Infantil e Primaria.

miércoles, 9 de abril de 2014

MATERIAIS ALUMNADO CON TRASTORNO XERALIZADO DO DESENVOLVEMENTO

Excelente recompilación de Natalia Longo, con  materiais para o traballo con alumnado con Trastorno Xeneralizado do desenvolvemento.
Recompilado do seu blog  orientacioncondesa

martes, 1 de abril de 2014

AUTOCONTROL EMOCIONALO plan Nacional sobre Drogas presenta este programa ULISES caderno para o alumno, é importante coñecer as nosas emocións. para poder axustar as nosas reaccións emocionais. 
Para expresar as nosas emocións de maneira correcta temos que ser capaces de controlalas, esto é o que se chama autocontrol emocional.


Temos a presentación vía Adriana Silava Villareal

Fai click no caderno do mestre se queres ter máis información de como desenvolver este programa.

lunes, 24 de marzo de 2014PROTOCOLO PARA DETECCIÓN DE ALUMNADO CON POSIBLES NECESIDADES ESPECÍFICAS PARA UN TRASTORNO DE APRENDIZAXE DA DISLEXIA

En canto a lectura:
-                  Lectura con erros
-                  Lectura correcta pero non automática
-                  Dificultade para conectar letras e sons
-                  Dificultades para descifrar palabras aprendidas
-                  Traspón as letras, cambia o ordé e invirte números.
-                  Lentitude na lectura.
-                  Comprensión pobre.

Na escrita:
-                  Inverte letras, números e palabras.
-                  Confunde dereita e esquerda, escribe en espello.
-                  Dificultades ortográficas.
-                  Non logra organizar os pensamentos; a súa gramática e ortografía son deficitarias.
-                  Ten dificultade para trasladar o pensamento oral a escrito.
-                  Letra ilexible desordenada.

   Na fala :
-                  Presenta dificultade na pronuncia de palabras, invertendo, cambiando sílabas.
-                  Dificultade para nomear figuras.
-                  En ocasións non atopa a palabra axeitada e busca sinónimos, non sempre axeitados.

Dificultades nas matemáticas.
-                  para aprender as táboas de multiplicar.
-                  conta facendo uso dos dedos.
-                  Cústalle o manexo dos cartos.

A coordinación motriz:
-                  Confúndese con facilidade.
-                  Non colle ben o lapis.
Metodoloxía aconsellable para estas Dificultades Lectoras e na Escrita

·       A este alumnado cústalle automatizar as regras ortográficas aínda cas coñeza a nivel teórico.
·       É conveniente ser flexible cando se lles esixa unha correcta ortografía e un axeitado uso dos signos de puntuación.
·       Pedirlle menos cantidade de tarefa para casa, aínda que sen vacilar en poñerlle algún exercicio difícil. Personalizar a Demanda.
·       Escribir e escoitar ( dictado ou apuntes ) poden resultarlle moi difícil.
·       uso de esquemas e gráficos nas explicación de clase favorecen a comprensión e unha mellor funcinalidade da atención.
·       Trátase de que alectura non leve máis tempo ca outro neno ou nena, recortándolle a cantidade a ler.
·       Comprobar que comprende o material escrito que van a empregar, explicarllo verbalmente.
·       Proximidade na ubicación na aula.
·       Emprego da técnica do sobreaprendizaxe, a repetición para reforzar a nova información.
·       Non esquecer darlle copia dos apuntes das leccións e lecturas obrigatorias.
·       Durante os exames darlle tempo suplementario.
·       Permitir o uso do ordeador.
·       Coidar o tipo de letra e tamaño a empregar.
·       Resaltar algúns textos ( os máis longos, complexos )cun fondo de cor.

           
 Eficacia no proceso lector:
Antes :  obxectivo da lectura, hipotesis sobre o contido.
Durante: reelaborar novas hipótesis.
Despois: Comprensión persoal, mediante diálogo co alumno.


bibliografía:
Guía de Dislexia para Educadores. Madrid con la Dislexia.
Actuación en Dislexia de Desarrollo. coordinador Francisco Román Lapuente. Región de Murcia. Consejería de Educación, Ciencia e Investigación 2008
PRODISLEX  protocolos de detección y actuación en Dislexia. Integratek.
Manual de Atención al alumnado con Necesidades Especifícas de Apoyo Educativo derivadas de Dificultades Específicas de Aprendizaje de Dislexia. Consejería de Educación.Junta de Andalucía.PROTOCOLO DETECCIÓN DE ALUMNADO  EDUCACIÓN INFANTIL
CON POSIBLES NECESIDADES ESPECÍFICAS PARA UN TRATORNO NA LECTURA

Aínda co diagnóstico definitivo da dislexia non se pode establecer ata que o niño non teña adquirido os mecanismos madurativos que lle permitirán ler, antes dos seis años poden aparecer factores de risco.
A presenza dunha deficiente conciencia fonolóxica sempre debe de ser considerada como o principal factor de risco do futuro disléxico antes dos seis anos, xunto con outros factores:

·       Retraso na adquisición da linguaxe.
·       Desarrollo lento da fala.
·       Problemas de pronunciación e persistencia de dislalias.
·       Dificultades para adquirir o alfabeto.
·       Problemas para realizar rimas simples.
·       Trastornos na denominación de letras.
·       Dificultade para establecer a asociación entre letras e sons.
·       Dificultade para categorizar sons.
·       Problemas para aprender rutinas como os días da semana, o nome das cores ou a letra das cancións.
·       Torpeza motriz, con problemas para abrochar botóns.
·       Desorientación espacial.
·       Presenza de antecedentes familiares de Dislexia.
·       Trastornos de conduta, manifestacións de ansiedade.


Na relación das dificultades iniciais da lectura
Identificar Nivel De Conciencia Fonolóxica No Último Ano Da Educación Infantil

 • Tarefas de sínteses ( se di a palabra separada en sílabas e o neno/a ten que dicir a palabra completa )
 • Golpeteo silábico
 • Categorización do son (identificar que palabra non soa igual cas outras nun grupo de palabras 3-4)
 • Tarefas de rima ( dicir palabras que empezan ou acaban igual )
 • Identificación do fonema inicial ( presentáselle 3 ou 4 debuxos dicíndolle a vez o nome de cada un e pídeselle que sinale cal empeza por unha palabra dada)

Pode servirnos como orientación inicial para levar un seguimento ante unha sospeita de posible dislexia do desenvolvemento o coñecemento de:

Nenos que ao entrar no colexio presentan
1 Unha adecuada habilidade verbal
2 Baixa conciencia fonolóxica
3 Nivel intelectual e outras capacidades cognitivas normais.

   Nenos que procedentes de niveis socioeconómicos baixos presentan
   1 Un retraso nas habilidades pre-lectoras
   2 Presentan retraso non só nas habilidades fonolóxicas, senón tamén na linguaxe oral.
   3 O que fai que aínda que sexan capaces de adquirir axeitadamente as habilidades de lecturas de palabras, a súa habilidade para comprender poida verse afectada polo seu baixo nivel de habilidade xeral.

Nenos que teñan unha alteración xeral da linguaxe.
Estes neno/as requiren unha atención diferente daqueles que presentan só unha dificultade fonolóxica.


bibliografía:
Guía de Dislexia para Educadores. Madrid con la Dislexia.
Actuación en Dislexia de Desarrollo. coordinador Francisco Román Lapuente. Región de Murcia. Consejería de Educación, Ciencia e Investigación 2008
PRODISLEX  protocolos de detección y actuación en Dislexia. Integratek.
Manual de Atención al alumnado con Necesidades Especifícas de Apoyo Educativo derivadas de Dificultades Específicas de Aprendizaje de Dislexia. Consejería de Educación.Junta de Andalucía.miércoles, 26 de febrero de 2014

Aprendo a CoñecermeActividade que presenta unha selección de caricaturas con distintos estados emocionais, que serve de axuda para reflectir os propios sentimentos. 
O que permite aos alumno/as reflexionar sobre se mesmo, sobre a súa imaxe, e cómo pensa que o ven os outros.

recompilado de orientafer.blogspot.comlunes, 27 de enero de 2014

xornadas TDAH

XORNADAS DE  TDAH
24-25 xaneiro 2014. Cangas do Morrazo.Pontevedra.
Estivemos nesas xornadas é deixamos aquí un pequeno resume do escoitado e aprendido.

TALLER DE PRIMARIA  
O neno/a con este trastorno ten
Necesidade de Monotorización para guiar as súas actividades, e ánimo para a constancia, esforzo.
Autoinstruccións no seu pupitre, para desenvolver a tarefa. 
Parada ou descanso, para atención mantenida: explicación 20 minutos parada 2 minutos.
Manifestacións na Aula do TDAH
 1. Conduta
 2. Atención
 3. Organización
 4. Deberes
 5. Autoestima
exemplo de actividade positiva para facer na aula:
TEÑO UNHA CITA
1- Instruccións concretas .   facer un reloxio que ocupe todo a folla e teña todas as horas.
2- cita a cada hora cun compañeiro.para contestar verdadeiro ou falso as cuestións dun tema ; pode ser antes de empezar como ideas previas ou ao rematar para reforzar.
para:
- repaso exames
- a necesidade de movemento queda cuberta.
- evitanse preguntas individuais.
- para coñecementos previos.
- para afianzar coñecementos despois dunha explicación.
PEQUENO GRUPO 2-4
FAVORECER GRUPOS HETEROXÉNEOS.
en pequenos grupos 2 a 4 persoas.
en esa parada teñen que facer dúas preguntas sobre a explicación dada.
aproveitamos para valoración positiva ( AUTOESTIMA )

          FAVORECER  AUTOESTIMA     

 • - Recoñecer Erros nosos diantedeles, para sevirlle de modelo.
 • - Crear vínculos.cambiar el “ser por el estar” es un desordenado por está mesa está desordenada.
 • - Axuda a coller rutinas.
 • - Necesidade de ánimo para iniciar a tarefa. venga imos empezar, xa verás como sae ben.
 • - Ton de voz coidalo ( non perdamos o control da situación)
 • - Correcións individuais.
 • - Destacar o positivo do que fai, este consíguese se poñemos pequenos logros.
 • - Tarefa onde saibamos que pode facela ben, e a partires de ahí subir o nivel de dificultade.
 • - Crear metas ou expectativas “xa verás mañá saírache mellor, vas conseguilo ….
 • - Coidar imaxe dentro do grupo.
 • - Destacar o positivo da súa personalidade, soen ten un interse polos demáis, preocupación e son moi cariñosos, afectuosos.
 • - Pensar na estructuración do material dentro da aula, se é moi ríxida, se deixamos movemento, tamén como distribuimos o tempo.(momentos de descanso)
           
              ESTRATEXIAS   CONDUTA           
 • - Normas Básicas e clara ( Poucas!!) por exemplo  Respecto ( aos compañeiros, adultos) e Confiaza ( non contar cousas do grupo, entiendo o que me din en positivo).
 • - Utilizar o “Ser” e non “Estar”. esta mesa está desordenada en vez de és un desordenado.
 • - Señal privada para que non se lles escape nada,cando están desatentos, axuda isto se xa temos complicidae, vínculo co alumno.
 • - Para evitar o enfrontamento cambia o teu pensamento ( esperar que este menos tenso, para razoar con él)
 • - Encima da mesa só o que interesa.( recordarllo ao alumno)
 • -Truco do almendruco/ senso común … se o vexo moi alterado mandalo recoller , ir aún recado. Tamén aos inatentos así reactivanse.
 • Darlle reforzo positivo; tamén para mellorar a súa imaxe diante do grupo.
             PAUTAS CONCENTRACIÓN    /  ATENCIÓN     /   MOTIVACIÓN
 • - Motivación a través de pequenos logros.
 • - Recordarlle as datas de avaliación.
 • - Darlle consellos na avaliación.
 • - Reducir número de preguntas por follas.
 • - Traballar antes cos mesmos formatos do
 •             exame.
 • - Exames cortos e frecuentes.
 • - Supervisar que complete todo o exame.
 • - Non por todas a preguntas de desarrollo, nos exames.
 • - Apoio no momento exame : dudas do enunciado, poñer en negrita as palabras clave.

 • taller de primaria 
 • dirixido por ANHIDA.Coruña.
A conferencia Carolina Castellano Vilafañe.  CADE Madrid.
centro de atención a diversidade educativa. www.centrocade.com

Falounos da intelixencia executiva:
 "organiza todas las demás inteligencias y tiene como objetivo dirigir bien la acción (mental o física) aprovechando nuestros recursos cognitivos y emocionales"(J.A. Marina).                                             


 FUNCIÓNS EXECUTIVAS  

Características que sobresaen no comportamento, polo déficit nas funcións executivas
Iniciación da tarefa- na mesa “ venga vamos a empezar a tarefa…”
Flexibilidade - é ríxido no seu pensamento, cústalle ver alternativas.
Prioridade na información - palabras relevantes nun texto, na pregunta; por iso é importante variar o tipo de preguntas no exame.
Memoria de Trabajo - está si mellora coa medicación- non recorda o que ten que facer, por iso instruccións claras.
Inhibición - por exemplo, busca o seu boli e non é capaz de deixar de buscalo e porse a traballar, non inhibe ese impulso.
Secuenciación - Planificación / organización por iso precisa a monotorización dos seus exercicios, ¿cómo vas?; ¿cómo o estás a facer?non ven os fallos, non teñen feedback  para valorar o que están a facer, para eles están ben así.
Control emocional - moita sensibilidade. Pasan de estar ben a furiosos en pouco tempo. Lían unha e ao rato calmase e volven a liar outra.