Páginas

sábado, 31 de enero de 2015

Guía SOS contra el Ciberacoso para Pais, Nais e EducadoresGuía de actuación contra el ciberacoso


As guías SOS contra o Ciberbulling pretenden servir de pautas de "primeiros auxilios" ante as situacións deste tipo.

É fundamental cos pais e educadores estean ben informados e coñezan cómo se manifestan estes abusos dentro de casa ou na aula para poder detectalos, previlos ou actuar en cada caso.

Elaboradas polo Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicción (INTECO).


O ALUMNO, ALUMNA CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL
                                                       
O alumnado don sobredotación intelectual presenta necesidades específicas de apoio educativo.
Esta guía vai dirixida fundamentalmene ao profesorado, orientadores e orientadoras. Consta de cinco capítulos nos que son tratados diferentes aspectos relacionados coa atención educativa deste alumnado.
Aborda as altas capacidades : Conceptualización, Avaliación e Resposta Educativa.

Nos seguintes capítulos:
 1. Unha definición actual da sobredotación: Implicacións para a deteción e caracterización dos niños e niñas sobredotadas.
 2. Cómo identificar, determinar e describir ao neno ou nena sobredotado. 
 3. Estilo da aprendizaxe e necesidades educativas específicas do alumnado sobredotado. Argumentos para un modelo de enseñanza-aprendizaxe mediado. 
 4. Proposta dun diseño de traballo según un esquema de enriquecimento para as matemáticas e a lengua de terceiro de primaria. 
 5. Enseñanza estratéxica como resposta as necesidades educativas específicas do alumnado sobredotado. 


Editado pola Junta de Andalucía .Consejería de Educación. Da colección 
materiais para a Orientación Educativa.
Autoras
M. Dolores Calero García M. Belén García Martín Facultad de Psicología. Universidad de Granada M. Teresa Gómez Gómez Delegación de Educación de Granada

Atención educativa ao alumnado con discapacidade motoraGuía educativa para a Discapacidade Motórica que aborda .

 • alumnos con discapacidade motórica
 • avaliación destes alumnos e alumnas: cuestionario par os titores e titoras para determinar as necesidades educativas especiales.
 • Resposta Educativa : Escolarización,  Pautas de Intervención educativa, Áreas de intervención prioritarias.
 • Recursos Materiais, Adaptación do entorno.
 • Axudas para este alumnado.
 • Colaboración coa  familia.
 • bibliografía, enlaces, webs.
 • Asociacións.

Editada pola Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia.
Cómo Traballar a Comprensión Lectora con alumnos e alumnas con Déficit Visual ou Ceguera
Entrada moi completa de Antonio A. Márquez, sobre a comprensión lectora e a necesidade de utilizar estratexias para facilitala, durante a lectura.
Estes son  os pasos para facilitar a comprensión e as estratexias que explica no seu artigo.


 1. Seleccionar o texto que imos empregar
 2. Preparar preguntas de tipo literal, inferencial e valorativo adaptadas ao curso.
 3. Escoller a estratexia que queremos que o alumno, alumna aprenda:       
 • Predición, información previa do texto.
 • Facerse preguntas sobre o que lee. 
 • Visualizar a mensaxe do texto.
 • Vocabulario que queremos aprender do texto.   
 •  Ensinar ao alumno ou alumna a facerse preguntas continuas sobre se comprende o que lee.
 •  Resumir as ideas principais.
 •  Realizar e contestar inferencias.
 •  Valoración crítica do texto.


Relacións entre competencias os contidos e os criterios de avalaicón na Educación Primaria, Secundaria e BacharelatoOrde pola que se describen as relacións entre competencias, os contidos e os criterios de avaliación na Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato

Publicado no B.O.E. do 29-1-2015.accede o B.O.E. clicando na imaxeCompetencias clave 
Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 
propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.
La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia.
Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables.

Avaliación  competencias :
 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar 
la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

Metodoloxía 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

viernes, 23 de enero de 2015

Guia Atención Diversidade : NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS


Enlaces a Cedec, dependiente do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, é unha comunidade de usuarios que aportan o seu coñecemento, experiencia e estratexias, o seu obxectivo é poñer a disposición de toda a comunidade educativa materiais e recursos dixitais de libre acceso.
Necesidades educativas Especias que tratan : 

 • Discapacidade Intelectual lixeira 
 • Intelectual media, severa e profunda  
 • Parálise Cereral 
 • Espiña Bífida 
 • TEA autismo
 • TEA asperger 
 • Distrofía muscular 
 • Discapacidade Auditiva 
 • Discapacidade Visual 
 • Trastornos Graves de Conduta.                                                 accede na imaxe


http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/contenidos/nee/discapacidadvisual/index.html
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/contenidos/nee/discapacidadvisual/index.html

Disgrafía


Disgrafía : Trastorno de orixe neurolóxico que se presenta como unha dificultade significativa e persistente na adquisición da escrita.

Presentación  que aborda 
Tipos :
disgrafía adquirida  
disgrafía evolutiva pode ser fonolóxica, superficial ou mixta. 
Avaliación 
Intervención

Intervencion disgrafia alumnos

        accede pinchando na imaxe